Navigácia

Obsah

Kultúrna administratívna pracovníčka

 1. Na úseku kultúrno-osvetovej činnosti
 • zabezpečovanie kultúrno-osvetovej činnosti v spolupráci s komisiou kultúry a školstva OZ ( organizovanie kultúrnych podujatí a slávností )
 • príprava miestností na kultúrne podujatia
 • starostlivosť o inventár umiestnený v spoločensko-kultúrnych priestoroch a vedenie jeho evidencie
 • spolupráca s Mestským kultúrnym centrom Trenčín
 • písanie Kroniky obce Melčice-Lieskové a archivácia obrazových záznamov
 • vedenie knižnice Jána Smreka
 • v spolupráci s kultúrnou komisiou a pracovníčkou zodpovednou za rozpočet obce zostavuje návrh rozpočtu na príslušné obdobie
 • starostlivosť o Pamätnú izbu Jána Smreka a Pamätnú izbu obce
 • vyhlasovanie oznamov v miestnom rozhlase

 

 1. Na úseku ekonomických činností
 • zabezpečuje výkon prenesených kompetencií štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení
 • rozpis finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ pridelených KŠÚ pre príslušné rozpočtové obdobie
 • vykonávanie úprav rozpočtu a rozpočtových opatrení
 • spracovanie protokolu zriaďovateľa za ZŠ s MŠ pre KŠÚ, MŠ SR a MK SR v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z.