Navigácia

Obsah

Matrika a rozpočtovo - finančné vzťahy

Popis pracovnej činnosti:

Ekonomické činnosti

 • vypracováva návrh rozpočtu obce na príslušné rozpočtové obdobie
 • vykonáva priebežnú kontrolu čerpania rozpočtu podľa rozpočtovej skladby
 • vypracováva návrh záverečného účtu obce za príslušné rozpočtové obdobie
 • vedie účtovníctvo obce vrátane mimorozpočtových zdrojov
 • vypracováva štvrťročné, polročné a ročné účtovné a majetkové výkazy
 • vedie evidenciu a zúčtováva účelové dotácie
 • v rámci prenesených kompetencií štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení metodický riadi a zabezpečuje účtovné prepojenie so Základnou školou s materskou školou, Melčice – Lieskové
 • vedie mzdovú agendu zamestnancov obce
 • vykonáva odvody do poistných fondov
 • vykonáva štatistické hlásenia v rámci úseku pracovných činností
 • vykonáva archiváciu a skartáciu účtovných dokladov

 

Matričný úrad

 • vedie matriku v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. v znení zmien a doplnkov
 • zabezpečuje matričnú činnosť obvodu Melčice – Lieskové
 • vykonáva osvedčovanie listín
 • kontrolu a kompletizuje doklady súvisiace s narodením dieťaťa
 • prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu
 • vykonáva zápis mena a priezviska a všetky úkony súvisiace so zmenou mena a priezviska
 • kontroluje doklady a žiadosti o uzavretí manželstva snúbencov, sleduje okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva, vykonáva zápis v knihe manželstiev
 • kontroluje údaje uvedené v Liste o prehliadke mŕtveho, vyhotovuje zápis v knihe úmrtí
 • vykonáva práce podľa pokynov starostky obce.