Navigácia

Obsah

Organizačná štruktúra a organizačný poriadok obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo v Melčiciach – Lieskovom v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení určuje

O r g a n i z a č n ý p o r i a d o k

Obecného úradu Melčice – Lieskové
I.

Úvodné ustanovenia
l) Organizačný poriadok Obecného úradu v Melčiciach – Lieskovom je základným organizačným organizačným predpisom tohto úradu a je záväzný pre všetkých jeho pracovníkov.
2) Organizačný poriadok obecného úradu upravuje vnútornú organizáciu úradu, jeho organizačné členenie, pôsobnosť a vnútornú právomoc jednotlivých útvarov a rozsah pôsobnosti obecného podniku.
3) Obecný úrad vykonáva a zabezpečuje administratívnu činnosť v nasledujúcich úradných hodinách

Pondelok 7.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7.30 - 14.30

V čase od 12,00 – 12,30 je obedňajšia prestávka.

II.

Právne postavenie obecného úradu
l) Obecný úrad v Melčiciach – Lieskovom je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, nemá právnu subjektivitu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
2) Prácu obecného úradu organizuje starosta.
III

Náplň činnosti, financovanie a hospodárenie obecného úradu
1) Obecný úrad najmä
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
2) Objem finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie chodu obecného úradu v každom kalendárnom roku určuje obecné zastupiteľstvo v rozpočte obce. Obecné zastupiteľstvo má právo výšku finančných prostriedkov upraviť v priebehu roka.
IV.

Vnútorná organizačná štruktúra obecného úradu
l) Sekretariát starostu
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce, obecného zastupiteľstva a starostu
b) vypracováva zápisnice z obecnej rady, z obecného zastupiteľstva a zabezpečuje zverejnenie zápisníc z obecného zastupiteľstva
c) vykonáva fakturáciu činností a prác obecného podniku
d) vedie evidenciu obyvateľstva obce
e) vedie vojenskú evidenciu
f) vydáva rozhodnutia obecného úradu
g) zabezpečuje agendu sociálnej starostlivosti a stavebných činností.
2) Matrika a rozpočtovo – finančné vzťahy
a) zabezpečuje úlohy vyplývajúce z vedenia matriky
b) vypracováva návrh rozpočtu na príslušný rok v súlade so zákonom NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách
c) zabezpečuje účtovníctvo obecného úradu a obecného podniku v súlade so zákonom č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o účtovníctve
d) zabezpečuje správu daní a správnych poplatkov
e) vykonáva účtovnú závierku v intenciách zákona č. 563/1991 Zb.
f) vypracováva rozbor hospodárenia za príslušný kalendárny rok v súlade so zákonom č. 303/1995 Z.z.
3) Obecný podnik – cestná nákladná doprava
Vykonáva a zabezpečuje služby v súlade so živnostenským oprávnením, najmä
- povoznícke služby
- vývoz fekálií
- poskytovanie služieb iným právnickým osobám.
Uvedené služby obecného podniku sa vykonávajú za účelom dosiahnutia zisku. Zodpovedný za činnosť obecného podniku je starosta obce Melčice – Lieskové v súlade s koncesnou listinou.
V.

Postavenie starostu obce
l) Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.
2) Zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám.
3) Vykonáva obecnú správu.
4) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
5) Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
6) Má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva.
7) Rozhoduje o čerpaní finančných prostriedkov zo sociálneho fondu v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde.
8) Udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach.
9) Riadi obecný podnik.
10) Má sistačné právo.
VI.

Pracovníci obecného úradu a obecného podniku
l) Práva a povinnosti pracovníkov sú
- upravené v Zákonníku práce a v príslušných vykonávacích predpisoch
- zakotvené v Pracovnom poriadku, v pracovnej zmluve a nariadeniach starostu obce.
2) Za ochranu objektov a majetku obce zodpovedá starosta obce a pracovníci obecného úradu a obecného podniku v rozsahu svojej pôsobnosti.
Melčice – Lieskové
dňa 30. januára 2003