Navigácia

Obsah

Sekretariát

Činnosť:

 • zabezpečuje činnosti spojené s vedením spisovej služby obecného úradu
 • zabezpečuje archiváciu písomností, škartačné konanie a vyraďovanie písomností
 • administratívne, materiálne, technicky a organizačne zabezpečuje zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • vedie evidenciu uznesení obecného zastupiteľstva
 • vybavuje písomnú agendu starostu
 • vedie evidenciu došlých a vydaných faktúr
 • kontroluje cestovné príkazy
 • vedie pokladničnú knihu
 • mesačne zúčtováva pohonné hmoty na základe záznamov o prevádzke vozidiel
 • vykonáva fakturáciu obecného podniku
 • spracováva mesačné zúčtovanie pokladne pre finančnú učtáreň
 • vypracováva štatistické hlásenia (mesačné, štvrťročné, polročné a ročné)
 • zabezpečuje a vykonáva inventarizáciu hmotného majetku obce
 • vedie evidenciu a prideľuje súpisné čísla na budovy
 • vedie evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia
 • vedie evidenciu obyvateľov (prihlasovanie obyvateľov na trvalý a prechodný pobyt)
 • vykonáva zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení z matričných úradov SR o narodení, úmrtí a sobášoch
 • zabezpečuje aktualizáciu zoznamu občanov
 • spracováva charakteristiky na občanov obce pre orgány činné v trestnom konaní a orgány štátnej správy
 • na základe príslušných právnych noriem vydáva potvrdenia občanom
 • vydáva rybárske lístky
 • zabezpečuje agendu v súvislosti s hracími automatmi
 • spolupracuje pri zabezpečovaní volieb
 • vedie kartu CO
 • spracováva program AMION
 • zabezpečuje výkon prenesených kompetencií na úseku aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie
 • vykonáva prípravu podkladov pre agendu prenesenej štátnej správy na úseku stavebného poriadku
 • vedie agendu ohlásení drobných stavieb
 • vykonáva práce podľa pokynov starostky obce