Obsah

Hippokrates

Záujmové združenie právnických osôb Hippokrates so sídlom v Melčiciach-Lieskovom je nezis-ková organizácia, ktorú v roku 1995 založili obce a roľnícke družstvá.

Predmetom činnosti združenia bola rekonštrukcia budovy a následné zabezpečenie prevádzky zdravotného strediska v obci Melčice-Lieskové.

Členmi združenia sú obce Štvrtok, Ivanovce, Melčice-Lieskové, Adamovské Kochanovce a Chocholná-Velčice. Ďalej sú členmi združenia Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná-Velčice a Poľnohospodárske družstvo Melčice-Lieskové.

Činnosť združenia riadi rada združenia, ktorú tvoria štatutárni zástupcovia členov združenia (starostovia obcí a predsedovia družstiev). Predsedom rady združenia je vždy starosta obce Melčice-Lieskové (ing. Ľudmila Nechutná). Najvyšším orgánom združenia je zhromaždenie združenia, ktorého členmi sú poslanci zastupiteľstiev členských obcí a predstavenstiev poľnohospodárskych družstiev. Dohľad nad majetkom a hospodárením vykonáva revízna komisia, ktorú tvoria hlavní kontrolóri člen-ských obcí a poľnohospodárskych družstiev.

Hlavným majetkom združenia je budova zdravotného strediska v Melčiciach-Lieskovom. Združenie ju udržiava a prevádzkuje za účelom prenajímania lekárom, ktorí v regióne poskytujú svojim pacien-tom zdravotnícke služby.