Melčice - Lieskové
Obec Melčice - Lieskové

Združenie obcí bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu

ZDRUŽENIE OBCÍ BIELOKARPATSKO-TRENČIANSKEHO MIKROREGIÓNU (ZOB-TM) podľa § 20b a nasl. zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov uzatvorená dňa 30. októbra 2003 zakladateľmi:
Obec Adamovské Kochanovce
Obec Kostolná-Záriečie
Obec Drietoma
Obec Melčice-Lieskové
Obec Chocholná-Velčice
Obec Štvrtok
Obec Ivanovce


Právne pomery združenia obcí

 • Združenie obcí ZOB-TM je dobrovoľným, nezávislým, nepolitickým združením obcí bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu, ktoré bolo založené na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 30. novembra 2003 v Chocholnej-Velčiciach.
 • Združenie obcí je právnickou osobou podľa § 20b ods. (2) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov, ktorá vzniká registráciou na Krajskom úrade v Trenčíne.
 • Právne pomery združenia obcí sa riadia Občianskym zákonníkom, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami.
 • Združenie obcí bolo založené na dobu neurčitú.


Cieľ činnosti združenia obcí

Združenie obcí ZOB-TM vzniklo na ochranu záujmov obcí bielokarpatsko-trenčian-skeho mikroregiónu a ich obyvateľov.
Cieľom združenia obcí je:

 • cieľavedomá spoločná ochrana záujmov obcí bielokarpatsko – trenčianskeho mikrore-giónu a ich obyvateľov
 • rozvoj efektívnej samosprávy obcí
 • iniciovanie a podpora aktivít v oblastiach spoločenských, hospodársko-ekonomických, ekologických, sociálnych, duchovných a kultúrnych, športovo-turistických, výchovno-vzdelávacích, investičných
 • vzájomná výmena skúseností členov združenia


V záujme plnenia cieľov združenia bude združenie obcí iniciovať a podporovať nasledovné aktivity:

 • cieľavedomú spoločnú ochranu zákonných práv a záujmov obcí
 • rozvoj efektívnej samosprávy obcí
 • demokratické a spoločenské procesy v mikroregióne
 • hospodársko-ekonomických aktivity, vytváranie priaznivého prostredia pre súkromný sek-tor, pre uplatňovanie trhovej ekonomiky
 • aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, výchovy občanov v tomto smere
 • podporu sociálnej sféry, zameranú na rozvoj starostlivosti o zdravie obyvateľov, rozvoj humanitnej a sociálnej starostlivosti, rekvalifikačné programy pre nezamestnaných
 • duchovné, kultúrne a spoločenské aktivity pre ochranu a rozvoj historických tradícií, miestnej kultúry, morálky a etiky obyvateľov mikroregiónu
 • športovo-turistické aktivity pre obyvateľov obcí i návštevníkov mikroregiónu
 • výchovno-vzdelávacie programy pre manažment obcí i obyvateľov všeobecne

….a to všetko vrátane investičných činností v záujme rozvoja regiónu.


Sídlo združenia obcí

Sídlom združenia obcí ZOB-TM je:

Obecný úrad Chocholná-Velčice
Chocholná-Velčice 312
913 04 Chocholná-Velčice

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

kvety

VIRTUÁLNY CINTORÍN

Virtuálny cintorín

Kompostovanie

            Kompostovanie

SMS správy

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
1
1