Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

Meno a priezvisko:
Radovan Sáska
Horná Súča 1135
913 33 Horná Súča

Popis pracovnej činnosti:
- zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady
- vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce ako aj hospodárenia Základnej školy s materskou školou, Melčice – Lieskové
- vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce
pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
- ročne predkladá na rokovanie obecného zastupiteľstva správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti.