Melčice - Lieskové
Obec Melčice - Lieskové

Zber odpadov

    Triedenie

Kalendár zberu odpadov -I.štvrťrok 2022.docx (47.56 kB)

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020

Odpady upozornenie

Úroveň vytriedenia KO za rok 2019

Poďakovanie - jarný zber

ZBER OPOTREBOVANÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Vývoz odpadov - UPOZORNENIE

 

Odpady na cintorínoch

Upozorňujeme občanov na smetné nádoby, ktoré sú umiestnené na oboch cintorínoch a slúžia na umiestnenie odpadu z hrobov. Tieto smetné nádoby sú pravidelne vyvážané každé dva týždne. Z toho dôvodu je neprípustné, aby občania odhadzovali tento odpad po voľnom priestranstve na cintoríne. Prosíme Vás, aby sme si ctili tieto pietne miesta a vandalizmus, ktorého by ste boli svedkami, nahlásili na tunajšom obecnom úrade.

odpady na cintoríne.jpeg (72.17 kB)        

 

ULOŽENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Vážení občania, ponúkame Vám možnosť umiestnenia biologicky rozložiteľného odpadu, zrealizovaného po orezaní stromov a kríkov z vašich záhrad, prípadne menšie kusy dreva (dosky) bez klincov a iných kovov, v maximálnej hrúbke do 50 cm. V žiadnom prípade tam nemôže by vyvezené samostatné lístie. Miesto uloženia je priestor nad pílou, pod židovským cintorínom v smere Melčice Dolina. Veríme, že túto možnosť využijete, ale nezneužijete. Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

MONITOROVANIE SEPAROVANIA ODPADOV

Vzhľadom na nezodpovedných občanov, ktorí nedodržujú pravidlá separovania odpadov v našej obci, budú miesta, kde sú umiestnené nádoby na odpad, MONITOROVANÉ ! ! !

 

                                                              Poďakovanie – Melčická kyselka

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí minulý týždeň upratali priestranstvo pri kyselke v Melčiciach. Zároveň sme sklamaní z prístupu niektorých „milovníkov prírody“, ktorí napriek snahe ochotných ľudí, nechávajú po sebe stopy bezohľadnosti. Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do výzvy „SPOJME TURISTIKU S ČISTENÍM PRÍRODY“. V minulom týždni sa vyzbieralo 14 vriec odpadu z prírody.

                                                                                                       Ď  A K  U J  E  M  E

received_2701360059987354.jpeg (56.51 kB)

received_274533567045028.jpeg (49.94 kB)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!KALENDÁR ZBERU ODPADOV 2020!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kalendár zberu odpadov - aktualizovaný.pdf (562.88 kB)

 

Upozornenie

Vážení spoluobčania, prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie  poriadku pri stojiskách kontajnerov so separovaným zberom odpadov v našej obci. V poslednom období  sme zaznamenali väčšie množstvo vytriedeného zberu odpadov v našej obci a to najmä v časti obce Zemianske Lieskové, stojisko Pri Svadobke,  stojisko pri ZŠ,  v časti obce Melčice stojisko pri budove obecného úradu , kde sa nám hromadí veľké množstvo odpadu v okolí nádob . Žiadame  všetkých občanov , ktorí umiestňujú odpady do kontajnerov, aby odpad umiestňovali výhradne iba do nádob určených na zber odpadov, nie mimo nádob, prípadne v okolí kontajnerov. Dobrá rada pre občanov : pred umiestnením odpadov do kontajnerov sa najskôr presvedčte, či kontajnery nie sú plné, či odpad máte kam umiestniť, pokiaľ sú  úplne plné, ponechajte odpad  zatiaľ  doma a počkajte prosím na voľnú kapacitu kontajnera.

 

   

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu (DSO)


Zber DSO sa uskutočňuje formou  umiestnenia na  miesto určené obcou - záhrada vedľa futbalového ihriska. Odovzdanie DSO je možné uskutočniť po predchádzajúcom dohovore s povereným pracovníkom obce Melčice-Lieskové. Bližšie informácie získate na tel. čísle 032/64 902 98. Výšku poplatku za zber drobných stavebných odpadov obec Melčice-Lieskové určila  vo VZN č. 6/2019, ktoré dopĺňa VZN č. 09/2019  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Melčice-Lieskové. Sadzba poplatku za uloženie 1 kg DSO je 0,05 €. Umiestnenie drobného stavebného odpadu je určené predovšetkým pre obyvateľov obce .

 

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020.pdf (146.49 kB)