Melčice - Lieskové
Obec Melčice - Lieskové

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór bol zvolený do funkcie uznesením

č. 34/2019/OZ dňa 26.03.2019

na obdobie do skončenia funkcie podľa zákona 369/1990 Zb.§ 18a ods .8

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE Melčice - Lieskové

 

Mgr. Radovan Sáska

tel.č:  0908 184 797

e-mail: radosaska@gmail.com

 

§18

Postavenie hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§ 18f

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý:

a) vykonáva kontrolu v zmysle ustanovení § 18 d) citovaného zákona

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu  obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho  najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,  a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami     pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych  fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

i)  plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.