Melčice - Lieskové
Obec Melčice - Lieskové

Starosta obce

Starosta obce

Mgr. Katarína Remencová

Postavenie:

1) Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

2) Zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám.

3) Vykonáva obecnú správu.

4) Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

5) Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva.

6) Má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva.

7) Rozhoduje o čerpaní finančných prostriedkov zo sociálneho fondu v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde.

8) Udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach.

9) Riadi obecný podnik.

10) Má sistačné právo.