Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

2019
VZN č. 1/2019

VZN č.1/2019 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Melčice - Lieskové

DOC190319-19032019091302.pdf

VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Melčice-Lieskové na kalendárny rok

DOC040419-04042019101553.pdf

VZN č. 3/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚP obce (ÚPN-O) Melčice – Lieskové č. 1 a ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Melčice – Lieskové č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Melčice – Lieskové

vzn územný plán PDF.pdf

VZN č. 4/2019 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Melčice-Lieskové

VZN o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce ML.pdf

2016
VZN_2_2016_ODPADY

VZN_2_2016_ODPADY.pdf

VZN_4_2016

VZN_4_2016.pdf

VZN_5_2016

VZN_5_2016.pdf

VZN_7_2016

VZN_7_2016.pdf

2015
VZN 1/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí o výške príspevku na čia

VZN_1_2015_ZŠ.pdf

VZN 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN_3_2015.pdf

VZN 4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole...

VZN_4_2015.pdf

2013
VZN č.2/2013 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie na území obce Melčice-Lieskové

VZN_2_2013.pdf_.pdf

2011
Dodatok k VZN

Dodatok_k_VZN_2011-12.pdf

2009
VZN Obce Melčice-Lieskové o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN_melcice-lieskove_2009_skolsky_zakon.pdf

VZN2/2009

DOC-VZN2-2009.pdf

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE Obce Melčice - Lieskové č. 1 /2009 o opatrovateľskej službe, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby

VZN_2009-01_-_socialna_sluzba.pdf

2008
VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_melcice-lieskove_c_3-2008.pdf

VZN č. 2/2008 podľa zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)

VZN_melcice-lieskove_c_2-2008.pdf

VZN č. 1/2008 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Melčice – Lieskové

VZN_melcice-lieskove_c_1-2008.pdf

Dodatok č.1 k VZN Obec Melčice-Lieskové č.3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Melčice-Lieskové

Dodatok_c_1_k_VZN_c_3_2008.pdf

Stránka