Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

2019
VZN č. 1/2019

VZN č.1/2019 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Melčice - Lieskové

DOC190319-19032019091302.pdf

2017
VZN 2/2017

VZN o zrušení VZN 1/2017, 3/2003 a Dodatku k VZN 1/2013

VZN_2_2017.pdf

2016
VZN_2_2016_ODPADY

VZN_2_2016_ODPADY.pdf

VZN_6_2016

VZN_6_2016.pdf

VZN_4_2016

VZN_4_2016.pdf

VZN_5_2016

VZN_5_2016.pdf

VZN_7_2016

VZN_7_2016.pdf

2015
VZN 1/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí o výške príspevku na čia

VZN_1_2015_ZŠ.pdf

VZN 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN_3_2015.pdf

VZN 4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole...

VZN_4_2015.pdf

Príloha 1 k VZN-2/2015 ZŠ MŠ

Priloha_1_k_VZN-2_2015_ZS_MS.pdf

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2015.

Priloha_1_k_VZN_2_2015.pdf

2013
VZN č.2/2013 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie na území obce Melčice-Lieskové

VZN_2_2013.pdf_.pdf

VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Obce Melčice-Lieskové na kalendárny rok.

VZN_1_2013.pdf

2011
VZN dodatok 1/2011

DOC-dodatok_c1-2011.pdf

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE Obce Melčice-Lieskové o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škols

VZN_2011-01_-_zapis.pdf

Dodatok k VZN

Dodatok_k_VZN_2011-12.pdf

2010
VZN dodatok 1/2010

DOC-dodatok_c1-2010.pdf

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE Obce Melčice-Lieskové o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

VZN_2010-01_-_zapis.pdf

2009
VZN Obce Melčice-Lieskové o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN_melcice-lieskove_2009_skolsky_zakon.pdf

Stránka