Melčice - Lieskové
Obec Melčice - Lieskové

Postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach obce Melčice-Lieskové

 

Postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach územnej samosprávy obce Melčice-Lieskové

 

-        Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí podľa zákona č.211/2000 Z.z., vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

Žiadosť o sprístupnenie informácií obec Melčice-Lieskové vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona č.211/2000 Z.z. a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak.
 
Zo závažných dôvodov môže obec Melčice-Lieskové predĺžiť horeuvedenú lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). Závažnými dôvodmi sú:

1.     vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť

2.     vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti

3.     preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Prílohu č. 9  Smernice  – Postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach územnej samosprávy obce Melčice-Lieskové, tvorí Sadzobník úhrad

tu ku stiahnutiu

 

Spôsob úhrady

1. V hotovosti v pokladni Obecného úradu

2. Bezhotovostným prevodom na účet

3. Poštovou poukážkou

 

 

 

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

spomienka

VIRTUÁLNY CINTORÍN

Virtuálny cintorín

Kompostovanie

            Kompostovanie

SMS správy

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
1
1