Melčice - Lieskové
Obec Melčice - Lieskové

Postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach obce Melčice-Lieskové

 

Postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach územnej samosprávy obce Melčice-Lieskové

 

-        Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí podľa zákona č.211/2000 Z.z., vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

Žiadosť o sprístupnenie informácií obec Melčice-Lieskové vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona č.211/2000 Z.z. a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak.
 
Zo závažných dôvodov môže obec Melčice-Lieskové predĺžiť horeuvedenú lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). Závažnými dôvodmi sú:

1.     vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť

2.     vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti

3.     preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Prílohu č. 9  Smernice  – Postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach územnej samosprávy obce Melčice-Lieskové, tvorí Sadzobník úhrad

tu ku stiahnutiu

 

Spôsob úhrady

1. V hotovosti v pokladni Obecného úradu

2. Bezhotovostným prevodom na účet

3. Poštovou poukážkou