Menu
Obec Melčice - Lieskove
ObecMelčice - Lieskové

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 je akcia mimoriadneho významu. Vykoná sa na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. Pre Štatistický úrad Slovenskej republiky budú rovnako zaujímavé údaje a informácie o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Pri sčítaní záleží na spolupráci s každým obyvateľom; ambíciou preto je, aby príležitosť sčítať sa využili naozaj všetci obyvatelia bez rozdielu.

(Spracované podľa webovej stránky Štatistického úradu SR http://portal.statistics.sk)

Vážení obyvatelia,
dovoľujeme si vás požiadať o poskytnutie údajov, ktorých využitie ovplyvní život v našej krajine v najbližších desiatich rokoch. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je výnimočnou príležitosťou pre každého z nás prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii a životných podmienkach obyvateľov Slovenskej republiky.
Sčítanie je najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta, realizuje v desaťročných intervaloch. Sčítanie umožňuje každej spoločnosti lepšie sa spoznať a úspešnejšie prognózovať svoj rozvoj. Údaje a informácie zo sčítania sú jedinečné. V Slovenskej republike sa nedajú získať inak len spoluprácou s vami, obyvateľmi.
V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 uskutoční po prvý raz vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve podobných definícií zisťovaných údajov. Zvýši sa tým medzinárodná porovnateľnosť výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov, čo má z hľadiska rozhodovania a prognózovania osobitný význam.
V Slovenskej republike sa sčítanie vykoná podľa zákona č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Dobu sčítania stanovila vláda Slovenskej republiky od 13. mája 2011 do 6. júna 2011. V tejto dobe vás navštívi sčítací komisár, aby vám doručil obálku so sčítacími identifikátormi a požiadal vás o vyplnenie sčítacích formulárov. Sčítací komisár má právo klásť vám otázky súvisiace so vzťahmi medzi členmi domácnosti. Odpovede na ne umožnia určiť štruktúru slovenských rodín a domácností. Bude zvedavý aj na to, či sa sčítate v listinnej forme alebo využijete historicky prvé elektronické sčítanie prostredníctvom internetovej stránky www.scitanie2011.sk, ktorú Štatistický úrad zriadil na tento účel.
Vyplnením sčítacích formulárov prispejete k úspešnosti sčítania, ktoré je bez zveličovania udalosťou desaťročia nielen u nás, ale aj v celej Európskej únii.
Sčítanie je právo i povinnosť, ktorá každému obyvateľovi vyplýva z § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Uplatnite si svoje právo a splňte si zákonnú povinnosť včasným poskytnutím úplných, správnych a pravdivých údajov.
Poskytnuté údaje sú chránené zákonom a budú slúžiť výlučne pre potreby Štatistického úradu SR.
Všeobecné vysvetlivky budú doručené do domácností.

Rozhodujúci okamih sčítania
Sčítanie sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011, ku ktorému sa zisťujú údaje uvedené v zozname.
Všetky udalosti, akými sú narodenie dieťaťa, úmrtie, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a pod., ktoré sa udejú do polnoci 20. mája 2011, budú občania zapisovať do sčítacích formulárov. Všetky udalosti, ktoré sa udejú po polnoci 20. mája 2001, budú už predmetom zisťovania v ďalšom sčítaní.

Čas sčítania
Čas sčítania je doba, počas ktorej sa sčítanie vykoná. Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením ustanovila čas sčítania od 13. mája 2011 do 6. júna 2011. Formuláre v listinnej podobe sa budú vypĺňať od 21. mája 2011 do 6. júna 2011. Údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať od 21. mája 2011 do 29. mája 2011.
Čas sčítania je obdobie, počas ktorého sčítací komisári budú navštevovať všetky domácnosti vo svojom sčítacom obvode a uskutočnia zber údajov. Pred rozhodujúcim okamihom sčítací komisári rozdajú vo všetkých domácnostiach vo svojom sčítacom obvode sčítacie tlačivá, poučia obyvateľov o spôsobe ich vyplnenia a pod. Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisári zozbierajú vyplnené tlačivá. Obyvateľov, ktorí sa
budú chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia sčítací komisári opäť, aby ich požiadali o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej podobe.
1. Sčítací komisár pred rozhodujúcim okamihom sčítania navštívi všetky domácnosti vo svojom sčítacom obvode, kde rozdá sčítacie tlačivá, poučí obyvateľov o spôsobe ich vyplnenia a pod.
2. Obyvatelia vyplnia sčítacie tlačivo podľa stavu k rozhodujúcemu okamihu sčítania, t. j. k polnoci 20. mája 2011. Sčítacie tlačivo je možné vyplniť v listinnej alebo elektronickej forme.
3. Sčítací komisár po rozhodujúcom okamihu sčítania navštívi opäť všetky domácnosti vo svojom sčítacom obvode a vyzbiera vyplnené tlačivá, resp. zistí, kto z obyvateľov v jeho sčítacom obvode sa sčítal elektronicky.

Sčítacie tlačivo
Sčítacie tlačivo je štatistický formulár v listinnej podobe alebo elektronickej forme. Sčítacie tlačivá sa okrem štátneho jazyka vyhotovujú aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom v listinnej forme a v elektronickej forme a v jazyku anglickom v elektronickej forme.
Každá domácnosť bude požiadaná o vyplnenie tlačív: A. Údaje o obyvateľovi (podľa počtu členov domácnosti)a B. Údaje o byte. V rodinných domoch obyvatelia vyplnia aj formulár C. Údaje o dome. V bytových domoch vyplnia formuláre C. Údaje o dome vlastníci domov, prípadne správca domu alebo organizácia spravujúca prevažnú časť domu. Občania sú povinní poskytnúť všetky údaje pravdivo.
Údaje sa budú zisťovať osvedčenou metódou samosčítania, keď obyvatelia sami vypĺňajú sčítacie tlačivá, čo zabezpečí objektivitu zistených údajov, urýchli činnosti s ich zisťovaním a uľahčí prácu sčítacích komisárov. Bez súhlasu obyvateľov bytu sčítací komisár nemôže vstúpiť do bytu a sčítacie tlačivá mu môžu obyvatelia odovzdať pri dverách bytu.

Sčítací obvod
Obec sa člení na sčítacie obvody. Členenie obce na sčítacie obvody musí byť vykonané v rámci jej rozdelenia na základné sídelné jednotky. Ak obec pozostáva z jednej sídelnej jednotky a nečlení sa na sčítacie obvody, tvorí jeden sčítací obvod.

Sčítací komisár
Sčítacím komisárom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Vymenuje ho, po jeho predchádzajúcom súhlase, starosta obce. Úlohou odborne vyškolených sčítacích komisárov bude navštíviť všetky domácnosti v pridelenom sčítacom obvode, požiadať ich o vyplnenie sčítacích tlačív, po ich vyplnení ich pozbierať a urobiť predpísané sumarizácie za svoj sčítací obvod.
• Sčítací komisár nesmie zaklopať na dvere domácnosti skôr ako 13. mája 2011 a neskôr ako 6. júna 2011
• Sčítací komisár pri prvej návšteve odovzdá členom domácnosti sčítacie tlačivá a obálky s identifikátormi a overovacími heslami. Pre všetkých bývajúcich členov domácnosti ich môže od sčítacieho komisára prevziať aj jedna dospelá osoba. Každý člen domácnosti, vrátane detí, dostane identifikátor na vyplnenie formuláru A. Údaje o obyvateľovi. Domácnosť prevezme jednu obálku s identifikátorom a overovacím heslom na vyplnenie formuláru B. Údaje o byte a jednu obálku s identifikátorom a overovacím heslom na vyplnenie formuláru C. Údaje o dome (ak nejde o bytový dom).
• Sčítací komisár bude povinný preukazovať sa osobitným poverením starostu obce alebo primátora mesta, ktoré bude opatrené okrúhlou pečiatkou obce alebo mesta. Toto poverenie musí mať sčítací komisár umiestnené na viditeľnom mieste. Ak by mal obyvateľ napriek tomu pochybnosti, či ten, kto ho navštívil, je sčítací komisár, požiada sčítacieho komisára o predloženie občianskeho preukazu. Obce vytvoria zoznam sčítacích komisárov. Obyvateľ si bude môcť telefonicky alebo osobne skontrolovať na obecnom, mestskom alebo miestnom úrade, či ten, kto ho navštívil, je vedený v tomto zozname. Prípadné nedostatky v práci sčítacích komisárov budú riešiť obce.
• Sčítací komisár nesmie vstúpiť do domácnosti, ak ho obyvateľ nevyzve. Ak sa obyvateľ v čase od 21. mája do 29. mája2011 sčíta elektronicky, sčítací komisár ho už druhý raz nenavštívi. Sčítací komisár ani obec nebudú mať prístup k elektronicky vyplneným sčítacím formulárom.
• Okrem vzťahov medzi členmi domácnosti nesmie sčítací komisár zisťovať žiadne ďalšie údaje len tie, ktoré sú obsahom sčítacích formulárov.
Podľa reprezentatívneho výskumu verejnej mienky, ktorý v dňoch 29. marca až 4. apríla t. r. technikou štandardizovaného rozhovoru na vzorke 1143 respondentov vo veku 18 a viac rokov realizovalo pre Štatistický úrad Slovenskej republiky Centrum sociálnych výskumov pri Infostate, obyvatelia Slovenskej republiky spájajú so sčítacím komisárom nasledujúce očakávania:

Sčítací komisár by mal byť slušný človek, ochotný pomôcť, poradiť, vysvetliť veci, diskrétny a mlčanlivý. Nasledujú vlastnosti ako tolerancia a trpezlivosť, to, že ľudia ho poznajú, ďalej serióznosť, ústretovosť a spoľahlivosť.

Sčítanie po prvý raz aj elektronicky
Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 si verejnosť po prvý raz v histórii bude môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplní v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. V elektronickej forme budú k dispozícii okrem slovenčiny aj v anglickom jazyku a v jazykoch národnostných menšín (maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom). Elektronické sčítanie bude možné prostredníctvom špeciálnej internetovej stránky www.scitanie2011.sk , ktorú Štatistický úrad SR zriadi na tento účel. Ak sa definitívne rozhodnete vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára.
Sčítať sa elektronicky umožní tzv. identifikátor. Pôjde o bezvýznamové, náhodne vygenerované číslo, ktoré každej osobe doručí sčítací komisár spolu s overovacím heslom. Elektronické sčítanie bude možné len s použitím tohto jedinečného identifikátora a overovacieho hesla. Každá osoba bude mať k dispozícii len jeden identifikátor, s ktorým sa bude môcť právoplatne sčítať iba raz. Keďže povinnosťou sčítacieho komisára je podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov …prevziať vyplnené tlačivá od obyvateľov alebo cudzincov, overiť úplnosť ich vyplnenia a odovzdať ich obci alebo príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy …”, sčítací komisári cez pripravovaný monitorovací systém budú informovaní o počte formuĺárov vyplnených v elektronickej forme.
Údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať od 21. mája do 29. mája 2011. Kratší čas vyhradený na elektronické sčítanie súvisí so snahou zabezpečiť úplnosť sčítania na celom území Slovenskej republiky. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia sčítací komisári opäť a požiadajú ich o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej podobe.

Sčítací komisár č. 1:
Ing. Miroslav Matiáš
adresa:Melčice-Lieskové č.481
tel: 0905345389
Sčítací obvod: 309257
Popis sčítacieho obvodu: Melčice

Sčítací komisár č. 2:
Mgr. Poláková Zuzana
adresa: Ivanovce č.38
tel:0902301314
Sčítací obvod: 309019
Popis sčítacieho obvodu: Melčice

Sčítací komisár č. 3:
Mgr. Elena Sulová
adresa: Melčice-Lieskové č.123 tel: 0908504202
Sčítací obvod: 309010
Popis sčítacieho obvodu: Lieskové

Sčítací komisár č. 4:
Matiáš Martin
adresa:Melčice-Lieskové č.339
tel: 0907578674
Sčítací obvod: 309018
Popis sčítacieho obvodu: Lieskové

Sčítací komisár č. 5:
Mgr. Radoslava Medvecká
adresa: Melčice-Lieskové č. 304
tel: 0905862535
Sčítací obvod: 309328
Popis sčítacieho obvodu: Borotovec

Náhradník:
Spaček Marián, Melčice-Lieskové č. 36

Ďalšie informácie:
Vzory sčítacích formulárov
Vyplnené vzory sčítacích formulárov
Vysvetlivky k sčítacím formulárom

Dátum vloženia: 4. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 3. 2017 4:30

Život v obci

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

MELČICE-LIESKOVÉ informačné tabule

skúšobná verzia

Kompostovanie

            Kompostovanie

TRIEDENÝ ZBER KO v obci Melčice-Lieskové

triedený zber

triedený zber

Triedený zber KO

 

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

DOPADY MIGRAČNEJ KRÍZY OBCE MELČICE-LIESKOVÉ

  Dopady migračnej krízy obce Melčice-Lieskové

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY

Rekonštrukcia materskej školy

Obec Melčice - Lieskove Uprostred krásnej prírody

Ďalšie užitočné odkazy