Menu
Obec Melčice - Lieskove
ObecMelčice - Lieskové

Ochrana úrody pred požiarmi

Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou poľnohospodárov a občanov pri zbere úrody. Zber úrody je spojený so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, čo je zrejmé aj zo štatistiky požiarovosti.

V rezorte poľnohospodárstva (družstevný aj súkromný sektor) vzniklo v roku 2006 v okresoch Trenčín a Ilava 52 požiarov s priamou škodou 335 500,– Sk.
V súvislosti so zberom, pozberovou úpravou a uskladnením objemových krmovín, počas žatvy a uskladnenia slamy boli v roku 2006 zaznamenané v okresoch Trenčín a Ilava 2 požiare s priamou škodou 120 000,– Sk., keď došlo k úmyselnému zapáleniu 2 stohov slamy na voľnom priestranstve.
Z hľadiska príčiny vzniku požiarov súvisiacich so žatevnými prácami, ako aj zberom, pozberovou úpravou a uskladnením objemových krmovín bolo najviac požiarov spôsobených spaľovaním zvyškov slamy, vypaľovaním suchých trávnatých porastov, zakladaním ohňov v prírode a fajčením.
Z hľadiska výšky spôsobenej škody najväčšie škody vznikli manipuláciou s otvoreným ohňom a hrou detí so zápalkami.

Pri plnení úloh súvisiacich s ochranou úrody zo strany občanov a súkromne hospodáriacich roľníkov je potrebné zabezpečiť:

 • dodržiavanie zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • zákaz vypaľovania porastov, strnísk a slamy na riadkoch,
 • zákaz zakladania ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,
 • prednostný zber dozretých obilovín okolo pozemných komunikácií, železničných tratí a skládok odpadov,
 • vybavenosť zberovej techniky lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi,
 • udržiavanie výrobných zariadení a strojov na zber a spracovanie úrody v bezchybnom technickom stave,
 • dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • bezodkladné oznámenie každého požiaru na ohlasovňu požiarov a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne.

Upozorňujeme na to, že právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia (sem patria aj súkromne hospodáriaci roľníci), ako i občania nemôžu spaľovať slamu na riadkoch a vypaľovať strniská, pretože je to v rozpore so zákonom o ochrane pred požiarmi.
V súlade s § 8 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 7 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhl. MV SR č. 591/2005 Z.z. spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve môže právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ len výnimočne s písomným súhlasom okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, pričom termín každého spaľovania musí byť vopred okresnému riaditeľstvu oznámený. Pritom je potrebné brať do úvahy to, že spaľovanie nie je možné vykonávať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, počas mimoriadneho sucha a za silného vetra. Týmto súhlasom OR HaZZ nie sú dotknuté ustanovenia iných právnych predpisov, hlavne zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorých je spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve zakázané.

V súvislosti so zabezpečovaním ochrany pred požiarmi pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín upozorňujeme na to, že:
= stohy do objemu 100 m3 sa musia umiestniť v bezpečnej vzdialenosti najmenej:

 • 20 m od obytného alebo hospodárskeho objektu,
 • 10 m od iného stohu.

Ďalej upozorňujeme občanov na ich povinnosti v súvislosti so zdolávaním požiarov:

 • na nutnosť vykonania nevyhnutných opatrení pre záchranu ohrozených osôb,
 • na povinnosť uhasenia požiaru alebo vykonania opatrení na zamedzenie jeho šírenia,
 • na povinnosť ohlásenia požiaru určenej ohlasovni požiarov,
 • na poskytnutie osobnej pomoci, dopravných prostriedkov, zdrojov vody, spojovacích zariadení hasičskej jednotke na výzvu veliteľa jednotky alebo zásahu.

V prípade spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť fyzickej osobe v zmysle § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pokutu až do výšky 10 000,– Sk.

ZDROJ:
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V TRENČÍNE
Jesenského 36, 911 01 Trenčín

Úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

MELČICE-LIESKOVÉ informačné tabule

skúšobná verzia

Kompostovanie

            Kompostovanie

TRIEDENÝ ZBER KO v obci Melčice-Lieskové

triedený zber

triedený zber

Triedený zber KO

 

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

DOPADY MIGRAČNEJ KRÍZY OBCE MELČICE-LIESKOVÉ

  Dopady migračnej krízy obce Melčice-Lieskové

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY

Rekonštrukcia materskej školy

Obec Melčice - Lieskove Uprostred krásnej prírody

Ďalšie užitočné odkazy