Navigácia

Obsah

Kontakt

Ochrana spotrebiteľov

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky – Je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.488/2002 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


EKOTREND – Zväz ekologického poľnohospodárstva je mimovládna, nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje 50 členov – pestovateľov, spracovateľov, výrobcov, odborníkov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný život.


Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska


Slovenská Obchodná Inšpekcia – SOI je orgán štátnej správy. Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu. Touto právnou úpravou boli Slovenskej obchodnej inšpekcii od 1.4.2002 formu­lované nové kompetencie v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii, vyjadrenými v Národnom programe pre prijatie acquis communautaire, ako primárneho podkladu v príprave na rokovania o vstupe SR do EÚ
 

Spotrebiteľský informačný portál